สุรยุทธ์ตบหน้าคตส.ตั้งผู้ต้องหาคดีกล้ายางเป็นปลัดกระทรวง

           การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา วาระแต่งตั้งข้าราชการระดับ สูงของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีความเห็นชอบกับการแต่งตั้งให้นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ คนใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป นั้น หากมองดูกันแบบผิวเผิน ก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใด และไม่มีใครออกมาร้องโวยวาย คัดค้านว่านายศิริพล ไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งใหม่ที่จะได้รับแม้แต่คนเดียว รวมไปถึงคตส. ที่ตั้งข้อกล่าวหากับนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สมคบกับผู้อื่นทำให้รัฐเสียหายมากกว่า 1,440 ล้านบาท ในคดีการจัดซื้อกล้ายาง 90 ล้านต้น หรือ โครงการปลูกยาง 1 ล้านไร่ ในสมัยรัฐบาลนายกฯทักษิณ ชินวัตร

           นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เข้าไปเกี่ยวข้องกับพัวพันกับคดีจัดซื้อกล้ายาง 90 ล้านต้น และตกเป็นผู้ต้องหาของคตส. ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโย บายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน ในขณะนั้น ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาอนุมัติให้มีการใช้เงินจำนวน 1,140 ล้านบาท ไปจัดซื้อกล้ายาง 90 ล้านต้น

           หนังสือแจ้งข้อกล่าวหาของ คตส. ที่ลงนามโดย นายนาม ยิ้มแย้ม ประธานคตส. ระบุว่าการพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินคชก. 1,440 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปจัดซื้อต้นกล้ายางพารา 90 ล้านต้น เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้รัฐต้องเสียหายในโครงการนี้ เพราะคชก.พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงิน โดยขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กระทำการนอกเหนือจากอำนาจที่มีอยู่ เป็นต้นเหตุที่ทำให้รัฐได้รับความเสียหายถึง 1,440 ล้านบาท ในเวลาต่อมา

           ข้อกล่าวหาของคตส. ที่มีต่อ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ และ กรรมการคชก. ทั้งหมด ที่ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงิน 1,440 ล้านบาท ในวันนั้น แปลความหมายได้ว่าหาก นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คชก. และ กรรมการคชก. ท่านอื่นๆ ไม่ร่วมกันมีมติอนุมัติให้ใช้เงิน 1,440 ล้านบาทไปจัดซื้อต้นกล้ายาง 90 ล้านต้น รัฐก็จะไม่ได้รับความเสียหาย แต่ที่รัฐได้รับความเสียหาย ก็เพราะคชก. เป็นผู้อนุมัติเงินนั่นเอง

           นายศิริพล ไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกมติคชก.ที่ขัดต่อกฎ หมาย ตามข้อกล่าวหาของคตส. เพราะเป็นทั้งเลขานุการผู้นำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคชก. และเป็นผู้กรรมการ ผู้ร่วมพิจารณาอนุมัติ

           หาก นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ไม่ผิดตามข้อกล่าวหาของคตส. ก็แสดงว่า คตส.ผิด ที่ไปกล่าวหานายศิริพล ว่ามีพฤติกรรมทุจริตทำให้รัฐเสียหาย

           ทั้งๆ ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญของคตส. และ การสอบสวนก็กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงปลาย เพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้อัยการสั่งฟ้องผู้ที่ร่วมกันทำความเสียหายให้แก่รัฐ ในโครงการจัดซื้อกล้ายาง 90 ล้านต้น ภายในเดือนกันยายน นี้ แต่ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ที่มีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ คือ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์นับแสนล้านบาท จากการส่งออกสินค้า ที่มีโควตาพิเศษต่างๆ เป็นจำนวนมาก

           การแต่งตั้งนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ผู้ต้องหาคนสำคัญของคตส. เป็น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาล ไม่ได้นำข้อกล่าวหาของคตส. ที่มีต่อนายศิริพล มาเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลที่มีพล.อ.สุรยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ยังมีมุมมองต่อนายศิริพล แตกต่างจากที่คตส. ซึ่งมีนายนาม ยิ้มแย้ม มองชนิด ขาวกับดำ เพราะไม่เพียงแต่จะโยกย้ายนายศิริพล ออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน และ กรรมการและเลขานุการคชก. กลับแต่งตั้งให้นายศิริพล ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำคัญมากขึ้นกว่าเดิมอีก

           การแต่งตั้งนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการตบหน้าคตส. อย่างรุนแรง และแสดงให้เห็นว่าการทำงาน การสอบสวน การกล่าวหาว่าใครมีพฤติกรรมทุจริต ประพฤติชั่วทำให้รัฐเสียหาย ของคตส. ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล แม้แต่น้อย

           แต่ที่น่าแปลกประหลาดมากกว่านั้นก็คือ นายนาม ยิ้มแย้ม ประธานคตส. นายบรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการคตส. และประธานอนุกรรมการไต่สวนคดีกล้ายาง ที่กำลังสอบสวนนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกล่าวหาว่าโครงการนี้มีการทุจริตมาโดยตลอด ตลอดจนกรรมการคตส.ทุกคน กลับไม่ทักท้วง ไม่คัดค้านการแต่งตั้งนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ผู้ต้องหาของคตส. เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ แม้แต่คนเดียวและคำเดียว ทั้งๆ ที่ขณะนี้ก็ได้เห็นและรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนายศิริพล เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ แล้วถึง 3 วัน

           กรณีของนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ จะเป็นบรรทัดฐาน และเป็นกรณีอ้างอิงเปรียบ เทียบให้แก่ข้าราชการทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาของคตส. นำไปเป็นเกราะคุ้มครองตัวเองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งรังแกได้อีกต่อไป และจะไม่ต้องถูกโยกย้าย หรือไม่ถูกชะลอการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าตกเป็นผู้ต้องหาของคตส. เพราะคณะรัฐมนตรีได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ต้องหาของคตส. สามารถเป็นปลัดกระทรวง ได้ และ ข้อกล่าวหาของคตส. ไม่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการทำงานของข้าราชการทุกคน

           เพียงแค่นี้ก็เห็นแล้วว่า คตส. เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ในสายตาของรัฐบาล

           เมื่อรัฐบาล ไม่เชื่อถือคตส. และยังให้ความไว้วางใจแต่งตั้งผู้ต้องหาของคตส. ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย ทำให้รัฐเสียหาย เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ โดยที่คตส. นั่งนิ่งเงียบ ทำตัวราวกับ บอด-บี้-ใบ้ ไม่รู้ไม่เห็นการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในครั้งนี้ คตส. ก็สมควรกลับไปส่องกระจกทบทวนตนเอง ว่ายังมีศักดิ์ศรี ยังมีเครดิต ยังมีความน่าเชื่อถือ มากพอที่จะไปชี้มูล กล่าวหาคนนั้นผิด คนนี้ชั่ว คนโน้นทำให้รัฐเสียหายอีกหรือไม่

           ต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้ กรรมการคตส. กินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน คนละไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท ต่อเดือน นับจากวันแรกจนถึงวันนี้ กรรมการคตส.แต่ละคน กินเงินภาษีประชาชนไปแล้วไม่น้อยกว่าคนละ 1 ล้านบาท และเมื่อมองภาพรวมของคตส. ก็ใช้เงินในการทำงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

           เมื่อทำงานแล้ว ไม่มีใครเชื่อถือ แม้แต่รัฐบาล ที่เป็นพวกเดียวกัน ก็ไม่เชื่อถือ แล้วจะให้ประชาชนเชื่อถือได้อย่างไร

           ถ้า คตส. ยังนั่งนิ่งเงียบ เป็น บอด-บี้-ใบ้ ยอมให้นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ผู้ต้องหาของตัวเอง เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ โดยไม่ทักท้วง คัดค้าน ก็อย่าอยู่กินเงินเดือนฟรีๆ ให้ประชาชนต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเลย

           กลับไปเลี้ยงหมา กวาดขี้หมาที่บ้าน น่าจะมีประโยชน์มากกว่า ที่จะมานั่งแถลงข่าวกล่าวคนนั้น ปรักปรำคนนี้ เป็นตัวตลกให้ประชาชนหัวเราะเยาะอีกเลย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: