รักประชาธิปไตย ไม่รับรัฐธรรมนูญโจร

 

          ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับ 50) เป็นผลผลิตของคณะเผด็จการทหาร นำโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร  ที่บังอาจก่อการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ไปจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          การยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน และฉีกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2540 (ฉบับ40) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นเหตุให้ประเทศไทย ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 ชาติของโลก ที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหาร ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลกอีกกว่า 160 ประเทศ ว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

          เหตุที่ต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ขึ้นมา และนำมาให้ประชาชนลงมติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550  ซึ่งกระบวนการยกร่างและจัดการลงประมามติ ที่จะมีขึ้นนี้ ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ก็เพราะคณะเผด็จการทหาร ที่นำโดยพล.อ.สนธิ กับ พล.อ.สพรั่ง ได้ฉีกรัฐธรรมนูญ ฉบับ 40 ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของประเทศไทย  และเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทั่วประเทศ มีโอกาสเข้าร่วมยกร่างหรือจัดทำ มากที่สุด

          หากไม่มีการยึดอำนาจ ไม่มีการรัฐประหาร ไม่มีการปฏิวัติ ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญ ฉบับ 40 ในวันที่ 19 กันยายน 2549  ก็จะไม่มีเหตุที่ประเทศไทยต้องเสียเงินมากมายกว่า 3,000 ล้านบาท ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ขึ้นมา   ที่สำคัญคือ เมื่อจัดทำขึ้นมาใหม่แล้ว ก็ไม่สามารถทำให้ดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมได้ดีเท่ารัฐธรรมนูญ ฉบับ 40 ที่ถูกฉีกทิ้งไปด้วย

          อย่างน้อย 4 ประเด็นที่ รัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ เสียสิทธิ เสียโอกาส และ เสียเปรียบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งตำรวจ ทหาร และข้าราชการทั่วไป ที่ลุแก่อำนาจ ปฏิบัติต่อประชาชน โดยไม่เคารพและไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ…

          1. ลิดรอนสิทธิของประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ให้สิทธิประชาชนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ได้เพียง 76  คน จากที่เคยเลือกได้ 200 คน  เช่น กรุงเทพมหานคร เคยมีส.ว. 18 คน ก็จะเหลือเพียง 1 คน เท่านั้น  แต่ให้มีสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง 74 คน จากเดิม ซึ่งไม่มีเลย การทำหน้าที่ของวุฒิสภา ตามร่างรัฐธรรมนูญ 50  จึงไม่ใช่สภาตัวแทนของประชาชนเพราะจะถูกแทรกแซงจากส.ว.ที่ไม่ได้จากการเลือกตั้งของประชาชน ได้ ข้อเรียกร้อง ความเดือดร้อนของประชาชน จะไม่ได้รับการดูแลแก้ไขตามที่ประชาชนต้องการ

          2. ข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน  ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ด้วยการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตรวจค้นบ้านพักอาศัยของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ได้ตามอำเภอใจ โดยไม่ต้องมีหมายศาล  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ลุแก่อำนาจ รังแก กลั่นแกล้งประชาชน ได้  โดยที่ประชาชนไม่สามารถรักษาสิทธิและเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ตน เองได้   

          3. ละเว้นการดำเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำความผิด ร่างรัฐธรรมนูญ 50  กำหนดให้มีการละเว้นดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดก่อการรัฐประหาร การก่อกบฎ การยึดอำนาจปกครองแผ่นดิน  การล้มล้างระบอบประชาธิปไตย การฉีกทำลายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ให้เป็นการกระทำที่ไม่มีความผิด ทั้งๆ ที่กฎหมายอาญามาตรา 113 กำหนดว่าเป็นการกระทำความผิด ผู้กระทำการต้องได้ รับโทษสูงสุดคือ ประหารชีวิต  ซึ่งเป็นการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนกระทำความผิดเพียงกลุ่มเดียว  ใน ขณะที่ประชาชนส่วนรวมไม่ได้รับประโยชน์  จึงเป็นการเขียนกฎหมายอย่างเห็นแก่ตัวของผู้มีอำนาจ และจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่การออกกฎหมายในอนาคต เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ กระทำความผิดต่อประชาชน ก็จะออกกฎหมายเพื่อยกเว้นความผิดให้แก่ตนเอง โดยอ้างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 เป็นตัวอย่าง

          4. หลอกลวงประชาชนและโฆษณาด้วยความเท็จ ว่าหากประชาชนลงมติไม่เห็น ชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 จะทำให้ไม่มีการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการโกหกประชาชนทั้งประเทศ  โดยข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 จะได้รับความเห็นชอบจากประชาชนหรือไม่ก็ตาม  ก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นภายในปี 2550 นี้ ตามที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ได้ประกาศเป็นสัญญากับประชาชนทั้งประเทศ หลังการรัฐประหาร ว่า จะคืนอำนาจให้แก่ประชา ชนภายใน 1 ปี  ซึ่งจะครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ 19 กันยายน 2550 นี้  ดังนั้นหากไม่มีการเลือกตั้งภายในปี 2550 นี้ ก็เท่ากับว่า พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ตระบัดสัตย์ และ ต้องการยึดครองอำนาจไว้เป็นของตัวเองให้ยาวนานที่สุด ไม่มีความจริงใจที่จะคืนอำนาจให้แก่ประชาชน

การคืนอำนาจให้แก่ประชาชน ที่เป็นรูปธรรมที่สุดและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ  ก็คือการให้มีการเลือกตั้งภายใน 1 ปี ตามที่พล.อ.สนธิ สัญญาไว้ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ก็กำหนดไว้ว่า หากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนลงประชามติ ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50  ประธานคมช. จะต้องนำรัฐธรรมนูญ ฉบับใดฉบับหนึ่งในอดีต มาประกาศใช้ ภายใน 1 เดือน เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งให้ได้ภายใน 1 ปี ตามที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน  

ดังนั้น ถึงแม้ว่าประชาชนทั้งประเทศจะลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 การเลือกตั้งทั่วไป ก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ดี  การโฆษณาของรัฐบาล คมช. และ สสร. ที่บอกว่า หากประชาชนลงประชามติ ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 แล้ว จะไม่มีการเลือกตั้ง จึงเป็นการโกหก หลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิด    

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก รองประธานคมช. ก็พูดให้ได้ยินกันชัดเจนแล้ว ว่า หากร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ไม่ได้รับการยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ   ก็จะนำรัฐธรรมนูญ ฉบับ 40 ที่คมช.เพิ่งฉีกไปเมื่อ 19 กันยายน 2549 กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง

รัฐธรรมนูญ ฉบับ 40 มีที่มาจากประชาชน ย่อมจะต้องดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน มากกว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ที่มาจากเผด็จการทหาร แน่นอน แม้จะมีการปรับปรุงแก้ไข แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ ก็ยังคงเป็นประชาธิปไตยมากกว่า  สำคัญก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็น ฉบับ 40 หรือ ฉบับใดๆ ก็จะต้องนำไปสู่การเลือกตั้งภายในปีนี้ อย่างแน่นอน เว้นเสียแต่ พล.อ.สนธิ และ คณะเผด็จการทหาร ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง เพราะต้องการยึดครองอำนาจปกครองแผ่นดินต่อไป  

โดยข้อเท็จจริงแล้ว คณะเผด็จการทหารคณะนี้ ก่อการรัฐประหาร ยึดอำนาจปกครองแผ่นดิน เพราะไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง  ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ให้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย

แต่คณะเผด็จการทหารคณะนี้ ได้ฉีกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ฉบับดังกล่าว ทิ้ง ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งตามพระราชประสงค์  แล้วก็ยึดอำนาจมาไว้กับตัวเอง ทำการแต่งตั้งรัฐบาลเอง แต่งตั้งสภาฯ เอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะเผด็จการทหารคณะนี้ ไม่เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และไม่ยอมรับการลงประชามติ หรือการออกเสียงของประชาชน มาก่อน  แต่ขณะนี้กลับต้องการให้มีการเลือกตั้งเร็วๆ  จึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติ มีเจตนาอื่นแอบแฝงอย่างแน่ นอน  

          ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 มีที่มาจากการกระทำความผิดของคณะเผด็จการทหาร ที่ก่อการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ล้มล้างรัฐธรรมนูญ  ซึ่งในต่างประเทศ จะเรียกคณะบุคคลที่กระทำการเช่นนี้ว่า “โจรปล้นประชาธิปไตย” ดังนั้นจึงเรียกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 นี้ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญโจร ก็ย่อมได้

          ร่างรัฐธรรมนูญโจร เกิดขึ้นเพราะ โจรปล้นประชาธิปไตย  ฉีกรัฐธรรมนูญ ฉบับ 40 ของประชาชนทิ้ง

          ร่างรัฐธรรมนูญโจร ได้รับความเห็นชอบจาก สภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่โจรปล้นประชาธิป ไตย คัดเลือกบุคคลต่างๆ ที่ยอมเป็นสมุนโจร เข้ามาเป็นสมาชิก

          ร่างรัฐธรรมนูญโจร ยกร่างขึ้นโดย พี่เลี้ยงโจรคนสำคัญ ได้แก่ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ และ นายจรัญ ภักดีธนากุล  ที่ได้ไปร่วมประกาศชัยชนะหลังการปล้นประชาธิปไตย สำเร็จ โดยมี นายสนธิ ลิ้มทองกุล และ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ร่วมประกาศชัย ด้วย

          ร่างรัฐธรรมนูญโจร  เป็นเครื่องมือของโจร ที่นำมาข่มขู่คุกคามประชาชน ว่าหากไม่ลงประชามติให้ความเห็นชอบ ตามที่โจรต้องการ  จะเกิดเหตุวุ่นวายในประเทศไทย เกิดการนองเลือด เกิดความสูญเสีย และจะไม่มีการเลือกตั้ง   ทั้งๆ ที่คนที่จะทำให้เกิดการนองเลือด และไม่มีการเลือกตั้ง ได้ มีอยู่เพียงคนเดียว คือ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะ ผู้ถือปืน และ ถืออำนาจสูงสุด ไว้ในมือ

          ร่างรัฐธรรมนูญโจร เป็นเครื่องมือของการสร้างระบอบการปกครองโจราธิปไตย คือ การปกครองของโจร  โดยโจร  เพื่อโจร  ประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกบังคับข่มขู๋ให้เป็นผู้ประทับตราความถูกต้องและชอบธรรมให้แก่ระบอบโจราธิปไตย      ไม่มีสิทธิ มีเสียง หรือมีส่วนร่วมในการปกครอง การกำหนดนโยบาย เช่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน แต่ ระบอบโจราธิปไตย มีแต่โจรปล้นประชาธิปไตย เท่านั้นที่เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

          ร่างรัฐธรรมนูญโจร ฉบับ 50 นี้ จะถูกนำมาใช้ปกครองประชาชน และเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย หากว่าประชาชนส่วนใหญ่ลงประชามติให้ความเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ตามที่รัฐบาล  คมช. และ สสร. ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า หากไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 จะไม่มีการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนกลัวไม่มีการเลือกตั้ง แล้วต้องอยู่กับเผด็จการทหาร ตลอดไป จนต้องยอมรับ ให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญโจร ฉบับ 50 

สภาวการณ์ในขณะนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า โจรปล้นประชาธิปไตย กำลังข่มขู่ประชาชนให้กลัวว่า ถ้าไม่อยากอยู่กับโจรต่อไป  ก็ต้องให้ความเห็นชอบกับกฎของโจร และยอมอยู่ใต้กฎของโจรตลอดไป  ถ้าไม่อย่างนั้น โจรปล้นประชาธิปไตย จะไม่คืนประ ชาธิปไตย ให้

          โจรปล้นประชาธิปไตยคณะนี้ จึงเป็นโจรที่กำแหงมาก ปล้นประชาธิปไตยไปแล้ว  ยังย้อนกลับมาข่มขู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประชาธิปไตยอีกว่า หากอยากได้ประชาธิปไตย กลับ คืน ต้องยอมเข้ามาเป็นสมุนโจร หรืออยู่ภายใต้กฎที่โจรเขียนขึ้นมา

          ลำพังแค่ถูกปล้นเพียงครั้งเดียว เมื่อ 19 กันยายน 2549 ก็หมดเนื้อหมดตัวแล้ว หมดสิ้นสิทธิเสรีภาพ  หมดกันในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  นี่จะต้องถูกบังคับให้ยอมรับกฎของโจร เพื่อที่จะต้องถูกปล้นตลอดไป  กฎของโจรที่เขียนไว้ว่าการปล้นของโจร ไม่ถือเป็นความผิด

          พฤติกรรมของโจรปล้นประชาธิปไตย คณะนี้ ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย จะยอมรับได้อย่างไรกัน  จะให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญโจร หรือ กฎหมายของโจร ได้อย่างไร 

จะรับรองความถูกต้องให้กับการปล้นประชาธิปไตย  ปล้นสิทธิเสรีภาพของประ ชาชน  ปล้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปล้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย  ให้ แก่คณะโจร ได้อย่างไร

ยิ่งคิดไปถึงว่า ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 เป็น ผลผลิตของโจร ก็ไม่แตกต่างจากการที่เรากำลังถูกบังคับให้รับของโจร  ถ้าเราเห็นชอบ ก็เท่ากับ เรารับของโจร  ตกเป็นผู้กระทำความผิดร่วมกับโจร

ในเมื่อเราต่อต้านการรัฐประหาร การยึดอำนาจ การล้มล้างประชาธิปไตย การฉีกรัฐ ธรรมนูญ

          ในเมื่อเราไม่เคยมีพฤติกรรมเยี่ยงโจรปล้นประชาธิปไตยคณะนี้  ไม่เคยสนับสนุน ไม่เคยร่วมรู้เห็น  ไม่เคยส่งเสริม   แล้ว เหตุใด เราจึงจะต้องไปยอมรับร่างรัฐธรรมนูญโจร ด้วยเล่า

            กลัวว่า โจรจะไม่คืนประชาธิปไตย ให้อย่างนั้นหรือ ?

            ถ้าเรากลัวโจร เราก็จะตกอยู่ใต้อำนาจ อิทธิพลของโจรตลอดไป

             ถ้าเราเห็นชอบรัฐธรรมนูญโจร หรือ  กฎของโจร  เราก็จะถูกโจรปล้นตลอดไป

         19 สิงหาคม 2550 เป็นวันที่ประชาชนคนไทยต้องให้คำตอบแก่ตัวเองและแก่ประชาคมโลก ว่า แท้จริงแล้ว คนไทย ก็เห็นด้วยกับการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือไม่

           หากเห็นด้วย ก็ลงมติ เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ 50

         หากไม่เห็นชอบ ก็ลงมติ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ 50

         ประเทศไทย อยู่ในมือประชาชนคนไทยทุกคน แสดงออกให้ประชาคมโลกได้เห็นว่า  คนไทย ต้องการประชาธิปไตย หรือ โจราธิปไตย    

                                                                                                                                                    

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: