ท่านเชื่อหรือไม่? ที่นี่ประเทศไทย

 

        ประเทศนี้มีความปลอดภัยมากพอที่ นายกฯทักษิณ ชินวัตร จะเดินทางมาต่อสู้คดีในศาล เพราะเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศนี้มีความปลอดภัยมากพอที่ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร จะเดินทางมาต่อสู้คดีในศาล เพราะการทำร้าย การฆ่า ยังเป็นความผิดตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้ ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศนี้มีความปลอดภัยมากพอที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร จะเดินทางมาต่อสู้คดีในศาล เพราะศาลเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเที่ยงธรรม ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลใดๆ และพร้อมจะอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคแก่ประชาชนทุกคน ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศที่ปกครองด้วยคณะโจรปล้นอำนาจ ผู้ปกครองมาพร้อมกับรถถังและกำลังทหาร ออกกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนตามความพึงพอใจของตนเอง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภา ก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศที่คณะทหารฉีกรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด และ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกฎหมายอาญาบัญญัติโทษประหารชีวิต ได้โดยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบกฎหมาย หรือเป็นนิติรัฐ ที่ทุกคนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศที่คณะบุคคลจำนวน 9 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะทหาร เรียกชื่อว่าตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ใช่ศาล สามารถตัดสินคดีได้เช่นเดียวกับศาล และสามารถตัดสินคดีโดยให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง และลงโทษบุคคลผู้ไม่ได้กระทำความผิด ซึ่งขัดกับหลักกฎหมายสากล ก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ยังมีความน่าเชื่อถือทางด้านกระบวนการยุติธรรม และ ศาล ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศที่ผู้ต้องหามีระเบิดไว้ในครอบครอง ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีหลักประกัน และไม่ต้องมีหมายจับ เพียงเพราะว่าผู้ต้องหาคนนั้น อยู่ในขบวนการขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่    พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกออกหมายจับ เพราะไม่สามารถเดินทางมาต่อสู้คดีในศาลได้ เนื่องจากมีขบวนการลอบสังหาร หมายเอาชีวิตอยู่ ก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่อำนวยความยุติธรรมแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งขณะเป็นนายกรัฐมนตรี ยังถูกลอบฆ่า และผู้ต้องหาถูกอัยการสั่งฟ้อง เพราะมีพยานหลักฐานมัดแน่นจนดิ้นไม่หลุด ก็น่าเชื่อว่ามีความปลอดภัยให้แก่พ.ต.ท.ทักษิณ ในวันที่พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปเพราะถูกรัฐประหาร ในขณะที่พยานปากเอกในคดีลอบสังหาร ให้การว่าหากไม่ตายเพราะแผนลอบสังหาร ทำไม่สำเร็จ ก็จะต้องพ้นจากอำนาจถูกรัฐประหาร ก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากพอสำหรับพ.ต.ท.ทักษิณ ที่จะเดินทางกลับต่อสู้คดีในวันที่ไม่มีความสามารถจะปกป้องชีวิตตนเองและครอบครัวได้ ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศที่ภริยานายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเข้าแข่งขันประมูลซื้อที่ดินจากหน่วยงานรัฐ และชนะการประมูล ด้วยการเสนอราคาให้สูงที่สุด และสูงกว่าราคาประเมินที่หน่วยงานรัฐกำหนดไว้ ถูกกล่าวหาทุจริต แต่ภริยานายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง เข้าครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และปลูกบ้านพักตากอากาศ อยู่บนยอดเขาสูง โดยไม่มีหลักฐานการได้มาและการครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ ก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศที่ผู้พิพากษาและศาลกลายเป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหาร ในการกำจัดศัตรู และคู่แข่งทางการเมือง และต้องฟังแนวทางการพิจารณาคดีจากบุคคลอื่นและผู้ถือปืน ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และมีการถ่วงดุลอำนาจทั้ง 3 ฝ่าย อย่างเป็นอิสระต่อกัน ปราศจากการแทรกแซง ท่านเชื่อหรือไม่ ?

         ประเทศที่นายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ประชาชนจำนวนหนึ่ง ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ทำลายความมั่นคงของชาติ เป็นผู้ก่อความเสียหายแก่รัฐ เป็นผู้ละเมิดกฎหมาย เป็นผู้ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องอดทนก้มหน้ารับการถูกกระทำ โดยไม่มีสิทธิที่จะปริปากบ่น และชี้แจงใดๆ ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีคนนั้น พรรคการเมืองพรรคนั้น เป็นผู้ปลดเปลื้องหนี้สินของประเทศ เป็นผู้ปลดไถ่หนี้สินของประชาชน เป็นผู้พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ มีศักดิ์ศรีบนเวทีโลก เป็นผู้ปลดปล่อยประชาชนจากยาเสพติด เป็นผู้ให้โอกาสประชาชนมีช่องทางทำมาหากินเพิ่มมากขึ้น เป็นผู้ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างดี เป็นผู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ผ่านงานเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีพระราชาและพระราชินี จากทุกประเทศทั่วโลก เข้าร่วมถวายพระพร มากที่สุด

         ประเทศนี้คือประเทศไทย ประเทศที่พวกเราได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็น ภายใต้พระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ภายใต้กำหนดกฎเกณฑ์ของคณะรัฐประหาร ที่แม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนเลือกมาทำหน้าที่ ด้วยคะแนนสูงสดในประวัติศาสตร์การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ยังไม่มีทางปกป้องตัวเอง แล้วประชาชนอย่างเราท่าน จะอยู่ได้อย่างไร

         ฤาว่าประเทศนี้ เป็นประเทศของใครบางคน แต่มิใช่ประเทศของพวกเราทุกคน แล้วจริงๆ

         ฤาว่าพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน พูดความจริงว่า เขาคือเจ้าของประเทศ เขาจะทำอะไรก็ได้

         ฤาว่าประชาชนอย่างเราท่านเป็นเพียงผู้อาศัยแผ่นดินของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อยู่ แล้วจ่ายภาษีเป็นค่าเช่าแผ่นดิน

         ฤาว่าประชาชนอย่างเราท่าน เป็นได้เท่านี้จริงๆ

         ฤาว่าประเทศไทย มิใช่ของเราแล้วจริงๆ

         “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

         ฤาว่าผมไม่มีสิทธิที่จะร้องเพลงชาติไทย ที่บอกว่าแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคน อีกต่อไปแล้ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: